ANBI

De Stichting Matthäus Passion Edam heeft sinds 1 januari 2013 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert in de periode 2012 tot en met 2018 extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag de aftrek van uw gift aan onze stichting met 25% verhogen.

De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Een gift van bijvoorbeeld € 1.000,- wordt als aftrekpost verhoogd met 25% naar € 1.250,-. Dit levert een fiscale teruggave op. In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar.

Eenmalige gift

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • Stichting Matthäus Passion levert geen tegenprestatie voor de giften;
    U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan de Belastingdienst aantonen dat u de giften hebt gedaan;
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum van € 5.000,- per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging.

Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke inkomen bedraagt.

Periodieke gift

Met een periodiek notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor periodieke giften gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 100% aftrekbaar.

Bij een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;
  • Tot 1 januari 2014 moest u de schenking vastleggen in een notariële akte, maar nu kunt u ook kiezen voor een schriftelijke overeenkomst met onze stichting als begunstigde;
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven.
Bedrijven

Behalve particulieren kunnen ook bedrijven als zij een niet-zakelijke betaling doen aan een ANBI een beroep doen op de giftenaftrek. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften een aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000.

Bedrijven kunnen dus de helft meer aftrekken dan is geschonken, maar met een maximum van € 2500. Voorbeeld: gift aan culturele ANBI van € 7000; verhoging 50% maar maximaal € 2500; aftrekbaar bedrag: € 9500.

Het ANBI-beleidsplan is hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt U terecht bij de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften en op www.daargeefjeom.nl.